Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach

Aktualności

INFORMACJA RODO

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych - zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (zwanego dalej w skrócie „RODO” oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

I. Administrator danych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych przez Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach jest Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach reprezentowany przez Dyrektora z siedzibą przy ul. Budowalnych 43, 43-100 Tychy, tel. (32) 438-22-00, e-mail: biuro@tzuk.tychy.pl

II. Inspektor ochrony danych

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych, w następujący sposób:

1)    pod adresem poczty elektronicznej: iodo@tzuk.tychy.pl

2)    pisemnie na adres siedziby Administratora.

III. Cele i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Przetwarzanie Pani/Pana danych odbywa się w związku z realizacją zadań własnych i zleconych

określonych przepisami prawa, w szczególności w ustawie o ochronie zwierząt, ustawie o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt i innych właściwych aktach prawnych oraz zadań wskazanych do realizacji bądź powierzonych do realizacji w drodze porozumienia, strategii, uchwał rady miasta Tychy, zarządzeń lub upoważnień Prezydenta Miasta Tychy.

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH WYNIKAJĄCA Z RODO:

  1. Realizacja przysługujących Administratorowi uprawnień, bądź spełnienie przez Administratora obowiązków określonych przepisami prawa.
  2. Wykonanie zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej przez Administratora.
  3. Wykonanie umowy, której Pani/Pan jest stroną lub do podjęcia działań, na Pani/Pana żądanie przed zawarciem umowy.
  4. Wyrażona przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu i zakresie.

IV. Odbiorcy danych osobowych

W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt III odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa oraz inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Administratorem przetwarzają dane osobowe na jego polecenie.

V. Okres przechowywania danych osobowych

  1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane jedynie w okresie niezbędnym do spełnienia celu, dla którego zostały zebrane lub w okresie wskazanym przepisami prawa.
  2. Po spełnieniu celu, dla którego Pani/Pana dane zostały zebrane, mogą one być przechowywane jedynie w celach archiwalnych, przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej.

VI. Prawa osób, których dane dotyczą, w tym dostępu do danych osobowych

Na zasadach i w granicach określonych przepisami prawa, posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora:

1)    dostępu do treści swoich danych osobowych,

2)    sprostowania swoich danych osobowych,

3)    usunięcia swoich danych osobowych,

4)    ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,

5)    przenoszenia swoich danych osobowych,

a ponadto, posiada Pani/Pan prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych.

VII. Prawo do wycofania zgody

Tam, gdzie do przetwarzania danych osobowych konieczne jest wyrażenie zgody, zawsze ma Pani/Pan prawo nie wyrazić zgody, a w przypadku jej wcześniejszego wyrażenia, do wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Pani/Pana danych do momentu jej wycofania.

VIII. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

W przypadku, gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

IX. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych oraz konsekwencjach niepodania danych osobowych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymogiem ustawowym, umownym lub warunkiem zawarcia umowy.

1)    W przypadku, gdy będzie istniał obowiązek ustawowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zrealizować zadania ustawowego, co może skutkować konsekwencjami przewidzianymi przepisami prawa.

2)    W przypadku, gdy będzie istniał wymóg umowny, a nie poda Pani/Pan swoich danych,
nie będziemy mogli wykonać takiej umowy.

3)    W przypadku, kiedy podanie danych będzie warunkiem zawarcia umowy, a nie poda Pani/Pan swoich danych, nie będziemy mogli zawrzeć takiej umowy.

X. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

 


Zagubione/znalezione

2022-05-21
W dniu 21 maja 2022 r. (sobota)… ...
2022-05-17
Zaginęła kotka szaro-biała na ul. Andersa w… ...
2022-04-13
Dzień dobry. Znaleziono pieska na osiedlu K… ...

Nasi przyjaciele


Tychy Dobre MiejsceFundacja Psi LosRejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach S.A.MASTER - ODPADY I ENERGIA Sp. z o.o.Rossmann PolskaFundacja "Zwierzęca Arkadia"
Nowe zasady dotyczące cookies. Wykorzystujemy pliki cookies (tzw. ciasteczka) , aby nasz serwis lepiej spełniał Państwa oczekiwania. Można zablokować zapisywanie cookies, zmieniając ustawienia przeglądarki.