Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności serwisu schronisko.tychy.pl

Tyski Zakład Usług Komunalnych w Tychach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://schronisko.tychy.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-09-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej:

 • brak tekstu alternatywnego przy niektórych elementach nietekstowych;
 • brak podpowiedzi prawidłowej wartości, sugestii w przypadku błędu, instrukcji, przykładów i autouzupełniania w wyszukiwarce;
 • nie wszystkie elementy na stronie mają właściwy kontrast;
 • nie wszystkie linki na stronie są jednoznacznie oznaczone;
 • niektóre elementy tekstowe, wymagające odpowiedniej identyfikacji wizualnej, przedstawiono w formie grafiki;
 • brak etykiet przy niektórych elementach strony;
 • czytnik ekranu nie odczytuje wszystkich informacji umieszczonych w interfejsie aplikacji;
 • nie ma możliwości pomijania powtarzających się bloków;
 • nawigacja za pomocą klawiatury jest niespójna;
 • nie wszystkie elementy wyróżniają się po złapaniu fokusu;
 • nie wszystkie dokumenty na stronie są dostępne cyfrowo;
 • pliki do pobrania nie posiadają informacji o formacie;
 • na stronie występują błędy w kodzie HTML;

Wyłączenia:

 • mapy oraz mapy interaktywne są wyłączone na podstawie art. 3 ust. 2 pkt 4 powyższej ustawy.
 • Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-28
  Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

  Do oceny dostępności cyfrowej wykorzystano skaner WAVE oraz AChecker.

  Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Patrycja Wajs, adres poczty elektronicznej  biuro@tzuk.tychy.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu:  32 438 22 00.

  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

  Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
  Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie można złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

  Miejskie Schronisko dla Zwierząt w Tychach ul. Przejazdowa 101, 43-100 Tychy

  • budynek posiada jedno wejście główne od strony parkingu,
  • budynek jest parterowy,
  • do wejścia prowadzą dwa stopnie (podjazd - w planach),
  • punkt obsługi klientów mieści się na parterze budynku, wyposażony jest w stolik i krzesło,
  • w budynku nie ma możliwości przemieszczania się osób z niepełnosprawnością poruszających się na wózkach,
  • budynek nie jest wyposażony w głośnik TOTUPOINT, brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, oznaczeń kontrastowych, druku powiększonego,
  • brak pętli indukcyjnej,
  • do budynku przylega parking bez miejsca dla osób niepełnosprawnych,
  • brak toalety dla osób niepełnosprawnych,
  • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.