Polityka Prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Tyski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą przy ul. Budowlanych 43, 43-100 Tychy, reprezentowany przez Dyrektora.
  2. W TZUK został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt w sprawie danych osobowych: listowny na wyżej wskazany adres korespondencyjny z dopiskiem: „Inspektor Ochrony Danych” bądź e-mailowy: iod@tzuk.tychy.pl.
  3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 ust 1 lit. e RODO).
  4. Dane przez Państwa udostępnione mogą być przekazane wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
  5. Dane przez Państwa udostępnione nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, a po jego zakończeniu do celów archiwalnych.
  7. Przysługuje Państwu prawo uzyskania dostępu do własnych danych osobowych, ich sprostowania i usunięcia, a także żądania ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia danych w warunkach określonych powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. W celu realizacji jednego z powyższych praw uprzejmie prosimy o złożenie pisemnego wniosku na adres Administratora lub na skrzynkę mailową IOD. Każdy złożony przez Państwa wniosek rozpatrywany jest indywidualnie i w stosunku do obowiązujących przepisów prawa. Przypominamy, że możliwość skorzystania z konkretnego uprawnienia może zależeć od podstawy prawnej, wykorzystywanej w ściśle określonym celu przetwarzania Państwa danych. Państwa wnioski będą realizowane bez zbędnej zwłoki, maksymalnie w terminie miesiąca od ich otrzymania, niemniej możliwe jest, że z uwagi na charakter wniosku nie będziemy w stanie dotrzymać tego terminu, w takiej sytuacji zostaną Państwo powiadomieni o zaistniałym opóźnieniu oraz jego przyczynach. Analogicznie, gdyby zaszły takie okoliczności poinformujemy Państwa o powodach odmowy przyjęcia i realizacji wniosku.
  8. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa.
  9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o którym mowa w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych.

Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych (IOD), w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych w TZUK oraz korzystania z przysługujących praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych, możliwy jest poprzez pocztę elektroniczną: iod@tzuk.tychy.pl.